VPPG academie: opleidingen voor plaatselijke politieke partijen

logo-vppg

Het raadsvergaderingsvirus

“Had me in het weekend gebogen over alle stukken voor het debat in de raad. Het was weer een hele klus. Alle voors en tegens afgewogen en een lijst gemaakt met argumenten die ons standpunt moeten onderbouwen. Moest het alleen nog even voorleggen aan de fractie. En toen ontstond er in ons fractieoverleg een hevige discussie over mijn argumenten…. “

Gebeurt dit bij u ook wel eens?

Bij bezoeken aan fracties van lokale partijen valt ons op dat de samenwerking soms wat moeizaam verloopt. Samenwerken in de politiek  is over het algemeen niet makkelijk en zeker nu we in een tijdperk van polarisatie zitten, kan het er heftig aan toegaan.

Een voor politieke partijen kenmerkend verschijnsel tijdens de samenwerking is, dat de leden die actief zijn in de raad en in de commissies, vaak ook in de fractie op een politieke manier met elkaar in discussie gaan. Wat ik daarmee bedoel?

Tijdens een raadsvergadering of een commissieoverleg, discussieer je met de leden van de andere partijen. Dat is vaak een kwestie van standpunten bepalen en zo goed mogelijk overbrengen en in tweede termijn, kritische vragen stellen, overtuigen en betogen, debatteren en argumenten van de ander onderuithalen. Soms is je communicatie bij zo’n overleg ook bedoeld voor de tribune en de media.

De meeste fractieleden raken erg bedreven in deze manier van communiceren. Het wordt een soort tweede natuur voor ze. Het is ook erg leuk om te doen.

Fractieoverleg

Maar dan is het tijd fractieoverleg. Ook in de fractie ben je het niet altijd met elkaar eens. Je moet ook hier een goede discussie kunnen voeren. Het doel van deze discussie is veeleer het gezamenlijk bepalen van een standpunt. Zeker lokale partijen moeten hier gezamenlijk uit zien te komen: Wat vinden wij het beste voor onze gemeenschap?

Wat we dan zien gebeuren is dat de leden van de fractie op dezelfde manier met elkaar in gesprek gaan als ze in de raad doen. Je raakt besmet met het raadsvergaderingsvirus en je behandelt je collega’s als opponenten. Er wordt betoogd en gedebatteerd, terwijl het in het overleg veel meer gaat over beeldvorming, discussiëren en  analyseren en samen besluiten. Één hulpmiddel daarbij is het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het geeft een duidelijke volgorde in het proces van het bespreken van een onderwerp in de fractievergadering. De eerste stap staat voor het verzamelen van informatie vanuit een duidelijke probleemstelling: Wat is het probleem, Wie is erbij betrokken? Hoe groot is het probleem? Dit is een fase waarin meningen nog niet belangrijk zijn maar feiten wel. De tweede stap gaat over de analyse van het probleem en het verzamelen van mogelijke oplossingsrichtingen. De leden van de vergaderingen krijgen de kans om hun mening naar voren te brengen en hun oplossing te verduidelijken. Pas in de derde stap worden op basis van de mogelijke oplossingen keuzes gemaakt. Liefst in de vorm van een consensusbesluit waarin ieder fractielid zichzelf kan herkennen.

In de programma’s van de VPPG academie, besteden we aandacht aan de besluitvorming in de fractie en we zorgen voor tools om tot een afgewogen beslissing te komen. Maar vooral om het raadsvergaderingsvirus te bestrijden en de samenwerking te bevorderen.

VPPG academie

De VPPG academie heeft als voornaamste doel de deelnemende partijen en groeperingen, te ondersteunen in de verdere ontwikkeling van de partij. Dat kan gaan om het ontwikkelen van visie van de partij, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden van de deelnemers. Er wordt veel van je gevraagd en je bent nooit klaar. Daarom is het voor actieve leden van belang om regelmatig stil te staan bij het werk en jezelf te scholen in het functioneren in de politieke arena. De academie ondersteunt je daarbij.

De academie is een samenwerkingsverband tussen VPPG en De Kunst van Anders. De VPPG academie is een belangrijk instrument voor de VPPG om haar doelstellingen uit te dragen en te realiseren. De Kunst van Anders is een professioneel trainings- en adviseringsbureau dat zich richt op communicatie, samenwerken en leidinggeven.

Opleidingen, trainingen, workshops voor lokale politieke partijen

De VPPG academie is een belangrijk instrument voor de VPPG (vereniging van plaatselijke politieke partijen) om haar doelstellingen uit te dragen en te realiseren. De Kunst van Anders (DKvA) is een professioneel trainings- en adviseringsbureau dat zich richt op communicatie, samenwerken en leidinggeven. Door de samenwerking tussen VPPG en DKvA wil De VPPG de academie naar een volgende fase  leiden: meer trainingen, meer bekendheid, meer ondersteuning voor plaatselijke groeperingen en partijen. De kernbegrippen zijn: alert reageren op aanvragen, continuïteit en kwaliteit waarborgen.

DKvA voert de planning en organisatie van trainingen, workshops e.d. voor de doelgroep uit. Daarbij zullen we de trainingen deels uitvoeren en de trainers van VPPG daarbij betrekken. We willen voor de VPPG een partner zijn die ervoor zorgt dat de aanvragen voor trainingen worden opgepakt en behandeld, zodat de aanvrager waar voor zijn geld krijgt en het imago van de VPPG ondersteund wordt.

Om dat goed te kunnen doen, maken we gebruik van de trainingen die al ontwikkeld zijn en ontwikkelen we nieuwe trainingen en workshops. Daarbij zal er sprake zijn van een combinatie van standaard aanbod en de mogelijkheid tot maatwerk.

Aanbod van de academie

Op de site van VPPG staan al een aantal onderwerpen die voor de doelgroep belangrijk zijn. Ze vallen in vijf categorieën uiteen:

1. Staatsinrichting

In deze cursus staat de vragen centraal:

 • Wat is mijn grondwettelijke functie als raadslid in het autonome gemeentebestuur?
 • Wat zijn de belangrijkste artikelen in de Gemeentewet?
 • Welke rol heb ik als raadslid tegenover het College van B&W? Wat betekent bijvoorbeeld het overdragen van bevoegdheden aan het College?
 • Er wordt steeds gesproken over mijn achterban. Wie zijn dat en hoe dien ik die te vertegenwoordigen?
 • Ik hoor veel over integriteit en integer handelen. Welke consequenties heeft dat in mijn dagelijks leven?

2. Teamvorming
Fracties, coalities, raadsleden en ondersteuners, bestuursleden, wethouders, alle betrokkenen moeten met elkaar kunnen samenwerken met het oog op het resultaat. Daarvoor is het nodig om verwachtingen uit te spreken, gezamenlijke doelen te bepalen en irritaties en verschilpunten te benoemen. In maatwerktrajecten kan De Kunst van Anders daarin begeleiding en coaching bieden.

3. Strategie
Samen de strategie bepalen vraagt om samenwerken in een aantal gestructureerde stappen en werkvormen, om zo te komen tot een invulling waar iedereen achter kan staan. De strategie wordt bepaald door de betrokkenen in gesprek met elkaar te brengen. Doelen en prioriteiten te bepalen en samen een goed werkbaar document op te stellen.

4. Politieke vaardigheden
Hierbij denken we aan:

 • Presenteren
 • Bijeenkomsten leiden
 • Vergaderen
 • Debatteren
 • Profileren
 • Omgaan met pers
 • Omgaan met social media

5. Inhoudelijke trainingen
Soms zijn er inhoudelijke trainingen nodig. Bijvoorbeeld over procedures en het lezen van beleidsstukken of het doorrekenen van begrotingen. Daarvoor kan De Kunst van Anders bemiddelen bij het vinden van geschikte trainers en adviseurs. In het netwerk van VPPG zijn voldoende mensen die hier ervaring en deskundigheid te bieden hebben.

Standaardprogramma

Het standaardprogramma van de academie bestaat uit vaardigheidstrainingen op het gebied van: (steeds onderwerp en deelonderwerpen):

 • Presenteren algemeen
  o Presenteren voor doelgroepen
 • Vergaderen in partij of commissies
  o Ideeënvorming
  o Besluitvorming
  o Het leiden van vergaderingen
 • Debatteren
  o Debatteren basis
  o Debatteren vervolg
 • Profileren: In bijeenkomsten en in de media.
  • Omgaan met pers
  • Gebruik maken van pers en social media

Standaardprogramma’s bestaan in principe uit een dagdeel en kunnen indien gewenst gecombineerd worden. Ook bij standaardprogramma’s houden we rekening met lokale omstandigheden en wordt de inhoud waar nodig aangepast aan de doelgroep.

Maatwerkprogramma

Onder maatwerk verstaat De Kunst van Anders elke begeleiding, coaching en workshop die speciaal voor een groepering ontwikkeld wordt. Maatwerk bestaat vaak uit: intakefase, onderzoeksfase, programmaontwikkeling, uitvoering en evaluatie. De intensiteit en duur van dit traject wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Informatie?

Voor meer informatie en een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met De Kunst van Anders via het contactformulier rechts of via info@dekunstvananders.nl.

U kunt ook terecht op de site van de VPPG .

logo-vppg